တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ

အ​​နွံ ၂၇

တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ

‘‘ယပာ်တ့ၢ်နၤထဲဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိနာ်က့, လၢတၢ်အဲၣ်အဒိၣ်အယိာ် ပူၤ ယကဟံးန့ၢ်က့ၤနၤန့ၣ်လီၤ. ယဃၣ်ကွံာ်ယသးလၢတၢ်သးဒိၣ် အပူၤ တစိၢ်ဖိနာ်က့, ယကဒုးနဲၣ်နၤယတၢ်အဲၣ်လီၤထူလီၤယိာ် န့ၣ်လီၤ.” ယွၤလၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုစံးဝဲဒ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံယရှါယၤ ၅၄:၇-၈ (ခ့ခါကျိာ်)

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်အဲၣ်အတၢ်သူၣ်ဂ့ၤသး၀ါန့ၣ် အိၣ်ဒီးအနီၣ်ထိၣ် နီၣ်တဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်သကဲာ်ပဝး တလီၤအဲၣ် အါတလၢလၢအဝဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တအဲၣ်ဒိးသူၣ်ဂ့ၤသးဝါ လၢပလိၤလၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤလၢအတ့လီၤပှၤတဂၤ ထီဘိ အဲၣ်ပှၤဒီးသူၣ်ဂ့ၤသးဝါလၢပလိၤလီၤ. ပဝဲပှၤကညီဖိတဖၣ် ပလဲၤခီ ဖျိဘၣ်တၢ်အါမးသနာ်က့ ပလီၤတူာ်လီၤကာ် လၢတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤ ဒီး လူၤပသးမၤပတၢ်လီၤ. ပလီၤမုၢ်လီၤဖးခီဖျိတၢ်အဲၣ်တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးတဖၣ်ဟါမၢ်ကွံာ်လၢပပူၤအဃိလီၤ.   ဘၣ်ဆၣ် ယွၤ အဲၣ်ပှၤထီဘိ, အသးအိၣ်ပှၤ ဒီးအအဲၣ်ပှၤ တကတၢၢ်နီတဘျီဘၣ်. တဘျီတခီၣ်ပနီၢ်ကစၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်လၢမ့ၢ်ယွၤအဲၣ်ပှၤဒံးကစီဒီဧါလီၤ. မ့ၢ်နဆိမိၣ်လၢ နတၢ်ဒဲးဘးအါ တုၤဒၣ်လဲာ်ယွၤတသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် နၤလၢၤဘၣ်ဧါ. ဒိကနၣ်ယွၤအတၢ်အစံးဘၣ်နၤခဲကနံၣ်အံၤတက့ၢ်.  

‘‘ယွၤသူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်ဒီးသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, အသးထီၣ် ကီဒီးအတၢ်အဲၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤအိၣ်ဝဲအါမးလီၤ. တသိၣ်ဃီၣ်တၢ်တထံၣ် ဃီဘၣ်, ဒီးအတၢ်သးထီၣ်န့ၣ်တပာ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. တမၤ ဘၣ်ပှၤ ဒ်ပတၢ်ဒဲးဘးအသိးဘၣ်, ဒီးတဟ့ၣ်ကၣ်ပှၤ ဒ်ပတၢ်သရူး ကမၣ်အသိးဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်မူခိၣ်ကစီၤထီၣ်ဝဲ လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီ ခိၣ်အသိးန့ၣ် အတၢ်အဲၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒိၣ်ဝဲအါဝဲ လၢပှၤလၢအပျံၤအီၤ အဂီၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.’’ (စံး ၁၀၃:၈-၁၁)

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနတၢ်အဲၣ်တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤတဖၣ် အံၤအိၣ်ဝဲထီဘိလၢပဂီၢ်အဃိလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကဂ့ၤကဝါလၢ ပှၤအဂၤတဖၣ်အလိၤ လီၤဂာ်ဒ်နၤလၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.