တၢ်သယုၢ်သညိ

အ​​နွံ ၂၈

တၢ်သယုၢ်သညိ

တုၤယမိၢ်ဒီးယပၢ်လဲၤသဒၣ်ယၤဒီးယွၤကဟံးန့ၢ်ထီၣ်ယၤလီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၇:၁၀

ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိးပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ခဲအံၤခဲအံၤလၢပအိၣ်ထဲတဂၤ ဒီးလိၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢ အကအိၣ်လၢပကပၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပဘူးပတံၢ်တဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မ့ၢ်တအိၣ်လၢပကပၤ ဖဲပလိၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကသးအုး, သယုၢ်သညိ, ဒီးတူၢ်ဘၣ်လၢပှၤတကနၣ်ဃုာ်ပှၤဘၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤ ကွံာ်တနံၣ် ယဒ့ခွါတအိၣ်လၢၤဘၣ်အလီၢ်ခံ ယတူၢ်ဘၣ် တၢ်သယုၢ် သညိဒိၣ်မးလီၤ. ပှၤကတိၤတၢ်ဒီးယၤလၢလီတဲစိတဘျုးဂၤဒီးတဲယၤ လၢ အဝဲသ့ၣ်ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယဒ့ခွါအမါမုၣ်ကမဲဒီးအဖိတဖၣ် ကဟဲဆူ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲလၢယဒ့မုၣ်ဟဲတုၤလၢ ကီၢ်ပယီၤဒီးယိၤကီၢ်အဆၢန့ၣ် ပှၤလၢအအၢၣ်လီၤပာ်စၢၤလၢ ကကျဲၤ စၢၤ ယဒ့မုၣ်ကဟဲနုာ်လီၤဆူဒဲကဝီၤပူၤ မ့တမ့ၢ် ကမၤစၢၤအီၤဒ်သိး အကအိၣ်ဆိးဘၣ် လၢပှၤကညီယိၤကီၢ်သဝီ တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်တဖၣ် တဖီၣ်လၢၤ ယလီတဲစိနီတဂၤလၢၤဘၣ်. ယသးဟးဂီၤ ဒီးတူၢ်ဘၣ် တၢ်သယုၢ်သညိဒိၣ်မးလီၤ. ယဖးကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါဒီးဆိကမိၣ် အဂ့ၢ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ ဒီးယသ့ၣ်ညါ လၢယွၤမ့ၢ်ပတံၤ သကိးလၢအအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤထဲတဂၤဧိၤလီၤ. ယတသ့ၣ်ညါတၢ်သ ယုၢ်သညိအကျဲဖဲလဲၣ်တဘိ လၢနပိာ်အီၤခဲအံၤန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါ လၢတနံၤညါအံၤန့ၣ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. 

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနထံၣ်ယၤ ဖဲပှၤအဂၤတထံၣ်ယၤအခါဒီးနမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤအဃိလီၤ. တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနအိၣ်ဒီးယၤ ဖဲယအိၣ်သယုၢ်သညိအခါလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.