တၢ်မၤသံ

အ​​နွံ ၂၆

တၢ်မၤသံ

မၤသံတၢ်တဂ့ၤ. 

၂ မိၤၡ ၂၀:၁၃

စးထီၣ်လၢအပူၤကွံာ်ခံနံၣ် သုးမီၤစိရိၤဂုာ်ဟံးဆူၣ်ထံကီၢ်တၢ်စိကမီၤ ဝံၤ ကီၢ်ပယီၤတဘ့ၣ်အပူၤ, တၢ်မၤသံလိာ်သးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ကိးမုၢ်နံၤ ဒဲးဃၣ်ဃၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ နးန့ၢ်အန့ၣ်လီၤ. ပယီၤသုးအက ဘီယူၤတဖၣ် တ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးမၤသံ ပှၤသးပှၢ်, ပှၤဖိသၣ်, ပိာ်မုၣ် ပိာ်ခွါအါဂၤလီၤ.  တၢ်ကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤသံမၤဝီ, တၢ် မၤဟးဂုာ်ဟးဂီၤ, တုၤဒၣ်လဲာ်ယကွၢ်တဘူၣ်, နၢ်ဟူတကဲလၢၤဘၣ် လီၤ. တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့, တၢ်သူၣ်ဆါသးဆါ တဖၣ်အဃိပှၤထီဒုၣ်ထီဒါလိာ်သးခံကပၤလိာ် သးခုအါအါ ဖဲမၤသံ အဒုၣ်အဒါအါအါအခါလီၤ. မၤသံလိာ်သး ဒ်ပှၤမၤသံထိၣ်ဖိဆီဖိလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဆၣ်ကွၢ်ကီဒၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤတၢ် ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်သံတၢ်ပှၢ်, အိၣ်ဝဲ လၢထံကီၢ်ပူၤကိးမုၢ်နံၤလီၤ. ဖဲ ၁မိၤၡ့ ၄:၁၅ န့ၣ်, စီၤကၤယံၣ် မၤသံ အပုၢ် စီၤဟ့းဘ့းလးအဃိ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်အီၤ, နကကဲထီၣ်ပှၤဟး ဝ့ၤဝီၤတၢ်, ပှၤဃ့ၢ်တၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤအသးတ အိၣ်လၢပှၤကမၤသံစီၤကၤယံၣ်အဃိ ယွၤမၤတၢ်ပနီၣ်လၢ ပှၤလၢ အမၤသံစီၤကၤယံၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးနွံစးလီၤ. ၁မိၤၡ့ ၉:၆ စံးဝဲ, ‘‘ပှၤလၢအလူလီၤ ပှၤကညီအသွံၣ်န့ၣ် အသွံၣ်ကဘၣ်တၢ်လူ လီၤအီၤလၢပှၤကညီအစုပူၤလီၤ.’’’ ရိမ့ၤ ၁၂:၁၉ စံးဝဲ, ‘‘ပှၤလၢ ယအဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, သုတမၤကၣ်တၢ်လၢသုဂီၢ်ဒၣ်သုဝဲတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ် ပျဲတၢ်သးဒိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကွဲးအသးစံးဝဲဒၣ်, တၢ်မၤ ကၣ်တၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒီးယၤလီၤ, ယကဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်ယဲလီၤ, ယွၤစံး ဝဲဒၣ်.’’ ပသးသဘှံးသူၣ်ကၢ်သးလီၤလီၤ. သနာ်က့ တၢ်မၤဆၢ တၢ်အၢလၢတၢ်အၢန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မၤနၢၤတသ့နီတခီၣ်ဘၣ်လီၤ.  

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကီၢ်ပယီၤတဘ့ၣ်အံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.