ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ် ~ God’s Time

အနွံ ၄၀

ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်

၂ပ့းတရူး ၃:၈ – ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, တၢ်အံၤတမံၤန့ၣ်သးပ့ၤနီၣ်သုဝဲတဂ့ၤ. လၢကစၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်,  မုၢ်တနံၤမၤအသးဒ်အနံၣ်တကထိအသိး, ဒီးနံၣ်တကထိမၤအသးဒ်မုၢ်တနံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.’’

ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်, ဘၣ်ဖဲတၢ်ကိၢ်ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသကိးယဲၢ်ဂၤဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤပှၤလၢပကဘၣ်လဲၤလီၤဆူပျီပူၤ, ဆူဒူသဝီ တဖၣ်ဒီးသုးကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, လၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်အဂီၢ်, ဒ်နံၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, လၢပဝဲသုးဖိသံၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးပစိာ် စ့ၢ်ကီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဆံးတက့ၢ်လၢပတၢ်လဲၤလၢကျဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 

ပသကိးယဲၢ်ဂၤပလဲၤတုၤလၢကျဲတဝာ်, ဒီးပသ့ၣ်ညါဘၣ် လၢဒုၣ်ဒါတဖၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိပလဲၤတသ့ဒံး ဘၣ်. ဒီးပအိၣ်ခိးတၢ်လၢကစၢၢ်ကျါတတီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲပအိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ်ပတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢာ်န့ၢ်ပှၤ, ဒီးပတၢ် အီၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဒီးမ့ၢ်ဖဲတခိးသၣ်မံဘီအဆၢကတီၢ်အဃိ, ပလဲၤထၢအီၣ်တခိးသၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢပတအီၣ်ဘၣ်မ့ၤလၢ ဒီနံၤညါအဃိန့ၣ်လီၤ. ယပာ်ဃာ်တခိးသၣ်လၢယမံ အကပၤတဘျုးဖျၢၣ်ညါ. တချုးယမံဒံးဘၣ်န့ၣ်ယအီၣ်တဖျၢၣ်ဝံၤတဖျၢၣ်လီၤ. 

တုၤလၢဖးဖီမုၢ်န့ၣ်ယသးပ့ၤနီၣ်ယသး, တနီၣ်သူၣ်နီၣ်သးလၢၤဘၣ်. ဖဲယသးပ့ၤနီၣ်ယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယက့ၤထံၣ်ဘၣ် ယတခွါဒီးအသကိးတဂၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ခံလါန့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူလၢထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုာ်အဂီၢ်, လၢတ​နံၤဃီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယထံၣ်အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢ သီခါဖၠၣ်လီၤပှီၢ်တဖျၢၣ်အပူၤ, ဖဲတဘူးတယံၤဒီး အဝဲသ့ၣ် သံအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးမၤအသးဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ဒီးယၤအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး ရ့ၣ်ကီၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးယထံၣ်အီၤဒီးယတဲအီၤ လၢယကလဲၤဆူသုအိၣ်, ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်တဲဝဲနဟဲတသ့ဘၣ်. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢယကတိၤတၢ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်ကယံာ်ဒၣ်ထဲ သၢစဲးကးဖိလီၤ. ဒီးယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယသးလၢအံၤတကပၤန့ၣ်လီၤ. 

တုၤမ့ၢ်ယသ့ၣ်နီၣ်ယသးန့ၣ်ယစုခံခီဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢပျံၤခံဘိ, ဒီးယခီၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢပျံၤခံဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယသံကွၢ်ယသကိးဘၣ်မနုၤလၢသုစၢဃာ်ယၤလၢပျံၤလွံၢ်ဘိအံၤလဲၣ်. ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးက့ၤယၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဒ်အံၤ — ယပာ်ဃာ် တခီးသၣ်တပူာ်လၢယကပၤ, တချုးယမံန့ၣ်ယအီၣ်တးအလၢာ်လီၤ. ဒီးတုၤဖးဖီမုၢ်န့ၣ်ယဂဲၤထၢၣ်ဃ့ၢ်တမှံဃ့ၢ်တပျီၢ် ယတသ့ၣ်ညါလီၤယသးဘၣ်. ဒီးသါဝဲသ့ၣ်သါလူၤဖီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ခံးတၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးသါစၢဃာ်ယၤန့ၣ်မ့ၢ်လၢယတနီၣ်သူၣ် နီၣ်သးလၢၤအဃိ, အမဲာ်ညါမ့ၢ်လၢယစုခံခီယခီၣ်ခံခီတအိၣ်ဂၢၢ်လၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒီးစံးအါထီၣ်ဝဲ, ယသးပ့ၤနီၣ်ယသးမ့ၢ်အါ န့ၣ်ဒံးသၢသီန့ၣ် သါဝဲသ့ၣ် သါကခူၣ်လီၤကွံာ်ယၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တဲဝဲလၢယသးပ့ၤနီၣ်ယသး, သၢနံၤသၢနၤ (သၢသီ) ညါန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်, ‘‘သၢနံၤ, သၢနၤ?’’ လီၤကမၢကမၣ်တဘီ. ယက့ၤလၢဘးခီယကတိၤတၢ်ဒီးယတခွါလၢအသံတ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်ဒၣ်သၢစဲးကးဖိန့ၣ်လီၤ.’’ 

အဃိဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤလၢလံာ်စီဆှံအတၢ်ကတိၤဖဲ (၂ပ့းတရူး ၃:၈) ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, တၢ်အံၤတမံၤ န့ၣ်သးပ့ၤနီၣ်သုဝဲတဂ့ၤ. လၢကစၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်, မုၢ်တနံၤမၤအသးဒ်အနံၣ်တကထိအသိး, ဒီးနံၣ်တကထိမၤအသးဒ်မုၢ်တနံၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.’’ ယွၤအိၣ်ဒီးအဆၢကတီၢ် ဒီးမၤတၢ်ဒ်အဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ်ကီခဲလၢပဂီၢ်လၢပနၢ်ပၢၢ်တူၢ်လိာ် ယွၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤ. ယစံးဘျုးယွၤလၢအပာ်မူဒံးယၤလၢယကမၤဘၣ်အတၢ်လီၤ. ပဘါယွၤ တဂၤလၢအသးစူၢ်ဒီးပှၤဒီးအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. ၂ပ့းတရူး ၃:၉ တဲဘၣ်ပှၤ, ‘‘ကစၢ်တမၤယံာ်မၤနီၢ် တၢ်လၢအတၢ်စံးပာ် အဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒ်ပှၤကညီတနီၤနီၤ ပာ်တၢ်မၤယံာ်မၤနီၢ်အသိးန့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်မ့ၢ်အဝံသးစူၤသုဃဲးဃဲးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဘၣ်ဘၣ် အသးလၢပှၤကတုၤလၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤနီတဂၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤခဲလၢာ် ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလီၤ’’

သရၣ်ခါမ့
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်, နူးယီးခ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲပခိးကွၢ်လၢကစၢ်ယွၤအမုၢ်နံၤ ဖဲအဝဲကမၤဘၣ်က့ၤ မၤလိၤက့ၤ မၤတီက့ၤတၢ်ခဲလၢာ်အခါ, တဘျီတခီၣ် ပလီၤဘှံးလီၤတီၤဒီးပအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ န့ၣ်လီၤ. ပနၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိအဖီခိၣ် သရၣ်ခါမ့ကမၢကမၣ်ဝဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ် မၤအသးလီၤလီၤဆီဆီလၢ လၢန့ၣ်တခီပၤ ဒီး လၢအံၤတခီပၤန့ၣ်လီၤ. လၢကကျဲးစၢးဃုနၢ်ပၢၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့အလီၢ်န့ၣ်, သရၣ်ခါမ့စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢအတၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ ဒီး အတၢ်ဟ့ၣ်လၢမ့ၢ်ပသးသမူန့ၣ်လီၤ. 

မ့ၢ်နကျဲးစၢးပၢဘၣ် (ဖီၣ်ပျံၤ) တၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢပှၤပၢတန့ၢ်ပၢတသ့ဘၣ်လဲၣ်.
ဖဲပခိးကွၢ်လၢကစၢ်ယွၤအခါ, ပကမၤထွဲမၤယုၤပသးလၢ တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်, ဒီး တၢ်မုၢ်လၢကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ် တက့ၢ်. ပျၢ်ဘၣ်ပတၢ်ကမၣ် လၢပမၤဘၣ် ခီဖျိတၢ်သးဒ့ဒီ, တၢ်သူၣ်တစူၤသး တစူၤ, ဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တအိၣ် အဃိန့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤမၤပှဲၤနဖိအံၤအသး လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်သးခု လၢတၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်နၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤမၤဆူၣ်ထီၣ်အတၢ်နာ်ဝဲ နတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ နကမၤဘၣ်က့ၤ မၤလိၤက့ၤ မၤတီက့ၤ တၢ်ခဲလၢာ်လၢအလီၢ်ခံကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အိၣ်လၢပစုပူၤန့ၣ် မၤစၢၤနဖိလၢကသူဝဲအတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့ လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် ဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 40

GOD’S TIME

2 Peter 3:8 – “But don’t forget this one thing, beloved, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day. ” (WEB)

It was in the summer of 1985. The five of us were instructed to go to the villages and make arrangements for food supplies for our soldiers just like we did in the previous years. We took some food with us on our trip. 

Half way on our journey, we became aware that the enemy was active nearby so we paused. We ran out of food while waiting. The time coincided with the mangoes ripening and turning yellow. We picked the mangoes and ate them as we ran out of food. I took a bunch and put them by my side. I ate one after another before falling asleep. 

Around midnight, I drifted into unconsciousness. During that time, I saw my cousin and my friend, who gave their lives for our country and people just two months ago.  They were staying in a monastery not too far from the place they died. There appeared to be a lake between them and me. I told them I was coming to them. They told me I could not come. I think the conversation took only three seconds. Then, I regained consciousness on this side. 

Once I was awake, I found that my hands were tied with two ropes and so were my feet. I asked my friends why they tied me up with four ropes. They said — “You had all these mangoes next to you and you ate them all. Around midnight, you woke up and were disoriented. You ran away in delirium. We had to chase you in the dark. We had to tie you up because you were frenzied and your hands and feet were moving erratically. We thought we would just bury you if you were unconscious for more than three days. You were out for three nights and three days.” I thought to myself, “Three days and three nights? Strange! I talked to my cousin and friend only for three seconds on the other side. 

I am reminded of the scripture found in 2 Peter 3:8, “But don’t forget this one thing, beloved, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.” God has His own time and works according to His timetable. Sometimes it is hard to understand and accept God’s timing. I am grateful God is keeping me alive to serve Him. We worship the God who is very patient and generous with us. 2 Peter 3:9, “The Lord is not slow concerning his promise, as some count slowness; but he is patient with us, not wishing that anyone should perish, but that all should come to repentance.” 

Pastor Kar Min
Utica, New York

REFLECT

As we wait for the Day of the Lord, when He will make things right and just for us, we sometimes become weary and doubtful. It is impossible to understand God’s sense of time. Pastor Karmin’s experience left him in awe about how time seems to work on this side and on the other side. Instead of trying to figure everything out, he is thankful for God’s patience and the gift of life.      

What are the things out of your control that you are trying to control? 
How can we practice patience, gratitude, and hope as we wait on the Lord?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Forgive us for the doubts, impatience, and a lack of faith as we wait on You. Please fill your children’s heart with the knowledge and the joy that it is good to wait on you.  Please strengthen their faith in Your assurance that You see everything and You will make everything right in the end. In the meantime, please help your children to wisely use the time they have and make it good and right. Thank you for Your endless patience. In Jesus’ Name, I pray. Amen.