ယကပာ်ယသးကဖၢလၢလၢယဂံၢ်စၢ်, ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပှဲၤလၢယဂီၢ် ~ I Boast About My Weakness for God’s Grace is Perfect for Me

အနွံ ၄၁

ယကပာ်ယသးကဖၢလၢလၢယဂံၢ်စၢ်, ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပှဲၤလၢယဂီၢ်

 ၂ကရံၣ်သူး ၁၂:၉ – ‘‘ဒီး အဝဲဒၣ်စံးဘၣ်ယၤ, ယဘျုးယဖှိၣ်အါလံလၢနဂီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစိယကမီၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢတၢ်အဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်အပူၤလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒ်သိးခရံာ်အစိအကမီၤ ကအိၣ်ကဆိးလၢယလိၤဒီး, ယသးခုဒီး, ယကပာ်ယသးကဖၢလၢယဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိလီၤ.’’                              

ဖဲ ၂၀၀၉နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၆သီ, ဂီၤ ၈:၃၀နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ယလဲၤဘါဂီၤတၢ်ဘါဝံၤ ယနီၢ်ဒီတဂၤညါ စးထီၣ်လၢယခိၣ်, တုၤလၢ ယခီၣ်ဂီၤထီၣ်သးဝဲန့ၣ်လီၤ. ယသးပ့ၤနီၣ်ယသးဒီး ယထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ၅ သီဝံၤ, မ့ၢ်လၢပၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ ယအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤဒီး ယက့ၤစံၣ်လီၤဘၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤကဒီးဖဲ ၂၀၁၃နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီ, ယခိၣ်လၢ စုစ့ၣ်တကပၤပှံၢ်ထီၣ်, ယမဲာ်သၣ်တကပၤ, ယစုတခီယခီၣ်တခီသံၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကလံၤဘၣ်အဃိ ယဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် သၢသီလီၤ. မၤကဒီးတနွံ ယမဲာ်မူ, ယသးစံၣ်, တၢ်ဘှံးယသး, မံနီၤတမုာ်, ဆ့ၣ်နီၤတမုာ်, ဆၢထၢၣ်တမုာ်, မံနီၤလၢစုာ်လိၤတမုာ်, မုၢ်နၤမုၢ်ဆါမံတန့ၢ်, သးစံၣ်သးကနိး, အိၣ်တတုၤလီၤတတီၤလီၤ, အိၣ်ဒ်လဲၣ်မးတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဘၣ်. ကသံၣ်သရၣ်ထၢနုာ် ကသံၣ်ဂံၢ်ဘါ ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်လၢ ယစုထွဲတခီ, မ့မ့ၢ်လၢယစုစ့ၣ်တခီ ထီထီၣ်န့ၢ်ယၤပျံၤတဖၣ်ဒီး ယသးနါပှၢ်အလိၤ ထီထီၣ်စဲး ဒီးမၤကွၢ် ယသးစံၣ်ထီၣ်စံၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢမံနီၤ, ဆၢထၢၣ်, ဆ့ၣ်နီၤ, ဟးထီၣ်ဟးလီၤတမုာ်နီတမံၤအဃိ ယတဲဘၣ်သရၣ် တဂၤလၢ, ‘‘မ့ၢ်တဒုးက့ၤစံၣ်လီၤယၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်တနၤအံၤ ယကသံဒၣ်ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်လီၤ’’. သရၣ်မုၣ်တဖၣ် ဟဲကွၢ်ယၤဝံၤဒီး တဲဘၣ်ယၤ လၢ ‘‘နက့ၤသ့လံ.’’ သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤ ဟဲဘ့ၣ်လီၤကွံာ်ကသံၣ်ဂံၢ်ဘါဒီးပျံၤတဖၣ်လၢယလိၤခဲလၢာ်၀ံၤ ယသး ပူၤမၤသးဒ် ယထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်စၢဃာ်အပူၤဒီးပက့ၤဆူဟံၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီး ကီၢ်မလ့ၡါပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် အတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ယဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ၂၀၁၆နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ် ၇သီ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိကိးဂၤ ဟဲတုၤဘၣ်လၢအမဲရကၤ ရီးခ်ဖီးထ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ လီၤ. မ့ၢ်လၢယဒိးန့ၢ်တ့ၢ်ကလံၤတၢ်ဆါအဃိ, ကီၢ်မလ့ၡါကသံၣ်သရၣ်ဟဲဆှၢယၤတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလါအီကူး အထီၣ်, လၢခံနွံအတီၢ်ပူၤတၢ်ကိၢ်ထီၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်မၤကွၢ်ယၤတၢ်ကိၢ်အိၣ်ဝဲ ၁၀၄ဒီး သွံၣ်ဆၢထီၣ်ဝဲ ၅၀၀ဘျဲၣ် န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်မၤကွၢ်ကဒီးထံၣ်ဝဲလၢ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်နမိန့ယၤတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲ ၂၀၁၈နံၣ်, လါအီကူးတသီ, ကစၢ်ယွၤဆှၢကဒီး ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဆူခၠံၣ်ကၣ်ကိၣ်ဝ့ၢ်လၢယဖိမုၣ်အပါ ကလဲၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢ နီးၡိခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၉နံၣ်, လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ယဘၣ်ကွဲးယမဲာ်ချံလၢစ့ၣ်တကပၤဝံၤ, ဖဲ၂၀၂၀, လါယနူၤ အါရံၤအပူၤ ဘၣ်ကွဲးကဒီးမဲာ်ချံလၢအထွဲတကပၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၂၀, လါမ့ၤ ၄သီန့ၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကဒီး တၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မးခီဖျိ ကစၢ်ယွၤကိးက့ၤယဝၤသးဘိလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်လၢယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢသးအိၣ်ပှၤဒီး အဲၣ်ဘၣ်ပှၤတဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဟ့ၣ်ဘါ, အတၢ်ထုကဖၣ် ဆၢဂ့ၤဆၢဝါပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဃိ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤသးအဂံၢ်အဘါ လၢပကလဲၤခီဖျိကဒီး ပတၢ်အိၣ်မူဆူညါဒီး အၢၣ်လီၤယွၤ အတၢ်ဘၣ်အသးဒ် စီၤယိၤဘးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. မၤကဒီးဖဲလါအီကူး ၁၇သီ ဘၣ်ကွဲး ကဒီး ခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်လၢအထွဲတခီန့ၣ်လီၤ. ဖဲယကွဲး ယခီၣ်ဝံၤတလါ, ယဖိမုၣ်သံကွၢ်န့ၢ်ယၤကသံၣ်သရၣ် ယမိၢ်အခီၣ်အံၤ, ဆါကယံာ်ဆံးထဲလဲၣ်. ကသံၣ်သရၣ်, သရၣ်မုၣ်ခံဂၤ အတၢ်စံးဆၢမ့ၢ်တမံၤဃီလီၤ. ကဆါဒီတနံၣ်ညါလီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢတၢ်နာ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်ဖးဒိၣ်အပူၤ ဃုာ်ဒီးပှၤအါဂၤ အတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ဖဲသၢလါပူၤကွံာ်ဒီး ယခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်ဘျါကွံာ်ဝဲ တုၤခဲကနံၣ်အံၤဒၣ်လဲာ်လီၤ. 

တၢ်ဆူးတၢ်ဆါမၤတံာ်တာ်ယၤယသးသမူတစိၤ, ယဖိအပါအပာ်တ့ၢ်ပှၤမၤသဘှံးယသး, တၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်ကီဝဲနးဝဲ, သနာ်က့, ယကပာ်ကဖၢလၢယသးလၢယဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိ, မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အါလံလၢယဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်ဝဲတၢ်လၢပှဲၤလၢယဂီၢ်လီၤ. 

သရၣ်မုၣ်မထ့လ်ဒၣ်ခၠံးထိ
ခၠံၣ်ကၣ်ကိၣ်, အ့လနွါကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

နမ့ၢ်ကွၢ်လၢတၢ်ဆါမၤတံာ်တာ်သရၣ်မုၣ်မထ့လ်ဒၣ်တစိၤသးအဃိ, လီၤဆီလၢသရၣ်မုၣ်စံးလၢ အပာ်ကဖၢလၢအသးလၢ အဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိ, မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အါလံလၢအဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်ဝဲတၢ်လၢပှဲၤလၢအဂီၢ်လီၤ. ယွၤမၤဘျါအတၢ်ဆါတဖၣ် ဒီးအစံးဘျုးယွၤသနာ်က့, သရၣ်မုၣ်စံးစ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်မၤဘျါအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢပှဲၤလၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမၤလိဘၣ်လၢ တမ့ၢ်လၢထီဘိ ယွၤကထုးထီၣ်ကွံာ်ပှၤလၢ ပတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဒီးဆှၢပှၤဆူတၢ်လီၢ်အမုာ် အထူးတီၤသနာ်က့, အဘျုးအဖှိၣ်ကအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤလၢပသးသမူအဂီၢ်ဒီးကဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤပှၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်မနုၤအိၣ်နိးသးလၢကျဲလၢနကသန့ၤနသးလၢယွၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလဲၣ်. 
လၢနသးသမူအပူၤ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်မနုၤတဖၣ် ကြၢးဟးဂီၤကွံာ် ဒ်သိးနကဃၣ်နသးဆူယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အအိၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ နဖိအံၤကအၢၣ်လီၤ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်, ဒီး ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနၤအဃိ မၤဝဲတသ့နီတမံၤဘၣ်. နမ့ၢ်နဲစပံးအမုၢ် ဒီး ပမ့ၢ်ဝဲ အဒ့ အဖီလီၤ. ဝံသးစူၤမၤပျီဆှဲကွံာ် တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်လၢအလ့ပစီနဖိအံၤ ဒ်သိးမ်အသုတအိၣ်တဆိးလၢနပူၤတဂ့ၤအဂီၢ် န့ၣ်တ က့ၢ်.  ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ဘၣ်နဖိအံၤ လၢကအိၣ်စဲဘူးဒီးနၤ ဒီး နဘျုးနဖှိၣ်မ့ၢ်ထဲတၢ်တမံၤလၢအလိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်. ပစံးဘျုးနၤလၢ နဘျုးဖှိၣ် ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဟဲလၢနၤ ထူးတီၤလၢလီၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 41

I BOAST ABOUT MY WEAKNESS FOR GOD’S GRACE IS PERFECT FOR ME

2 Corinthians 12:9 – “He has said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Most gladly therefore I will rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest on me.” (WEB)

On January 6, 2009, at 8:30 am, after attending the morning service, my entire body from my head to my toes, turned burning red. I lost consciousness and was hospitalized for five days. By the blessings of my Father God, I felt better and was discharged from the hospital. Again on October 17, 2013, I felt numbness in the left side of my body — my head, my face, my foot, and my hand — felt numb. I had a stroke and was hospitalized for three days. Then in one week, I was back in the hospital and experienced dizziness, racing heart, exhaustion, and insomnia; I felt awful sitting, standing, or lying down day and night. I felt panic attacks and I was in great distress.  The doctor gave me IV through my right hand, but my left hand had tubes and cords, and my heart was monitored. Because it was extremely uncomfortable to lie down, sit, stand, or walk, I told the doctor, “If you do not discharge me today, I will die here tonight.” The staff checked me out and allowed me to go home. When the nurse removed all those tubes and cords, I felt as if I was freed from being chained and happily went home. By God’s grace and the prayers of my friends in Malaysia, I recovered. 

On April 7, 2016, my family arrived in Rockford, IL, by God’s blessings. Because of my unstable health condition, the doctor from Malaysia accompanied me on the flight all the way to America. In early August, my fever ran high for two weeks. The doctor examined me and found that my fever was 104 degrees Fahrenheit and my blood sugar level was above 500. He also found out I had pneumonia.  

On August 1, 2018, God moved my family to Chicago for my husband to pastor Northshore Christian Church. I had an eye operation in December 2019, and another eye operation in January 2020. On May 4, 2020, the Lord took my husband home unexpectedly and my family were gravely grieved. It was a tremendous loss for our family and our church, but we gained strength to go through this ordeal to continue living and accepted the will of God as Job did. Then on August 17, 2020, I had surgery on my right knee. After a month, my daughter asked the doctors how long the pain would linger, Both doctors answered it would continue to be painful. I prayed to God in faith and hope and others prayed for me too. After three months, the pain went away. 

Illnesses always bring troubles in my entire life. Losing my husband unexpectedly was a crushing experience. Although my experiences are very difficult, I will boast about my weaknesses for God’s grace is abundant and perfect for me.

Thramu Matilda Chit Tun
Chicago, Illinois

REFLECT

Considering poor health has been a constant struggle in her life, it seems strange that Thramu Matilda said she will boast about her weaknesses because God’s grace is abundant and perfect for her. While she is glad God healed her ailments, she also is saying God’s grace is enough for her, healing or no healing. We learned that God will not always pull us out of our predicament and transport us into pleasure and prosperity, but God’s grace is there to sustain us and empower us. 

What is standing in the way for you to fully rely on God? 
What are the idols that need to be removed so you can fully turn to God’s grace?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless children reading this devotional journal. I pray that they will come to acknowledge their weaknesses and realize that they can do nothing apart from You. You are the vine and we are the branches. Please eradicate idols that try to lure us so we would not remain in You. Please remind your children to cling to You and to remember Your grace is all we need. Thank you for your overwhelming grace and hope, abundant and sufficient for us. In Jesus’ Name I pray. Amen.