သးအိၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ် ~ Set Your Mind On the Things of God

၉ နွံတနွံ

သးအိၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ်

 မးသဲ ၁၆:၂၃ – ‘‘သးအိၣ်ပှၤကညီအတၢ်တဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်သးအိၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ်.-’’   

ယဖးဘၣ်လံာ်မးသဲအဆၢဒိၣ် ၁၆အံၤန့ၣ် ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယတၢ်လဲၤခီဖျိဒိၣ်မးဒီး ယအဲၣ်ဒိးကွဲးစ့ၢ်ကီးတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ၂၀၀၉နံၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကိးထီၣ်ယၤလၢယကမၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ ယမၤယွၤအတၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးကဘၣ်အသးဒီး ကအဲၣ်ဘၣ်ယၤအဃိ လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် ယမၤဒၣ်အီၤလၢ တၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံအပူၤဒ်သိးပှၤကိးဂၤဒဲးကအဲၣ်ဘၣ်ယၤလီၤ. ယတူၢ်လိာ်ပှၤကိးဒံနီၢ်ဂၤဒဲးလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ လၢကဟဲမၤသကိး, ဟူးသကိးဂဲၤသကိး လၢခရံာ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်အဒူၣ်အဆၢဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  ယမၤဒ်န့ၣ်တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ် ပှၤအါဂၤပတြၢၤယၤ, သုးကျဲၤန့ၢ်ယၤလၢ ကျိၣ်စ့ တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်တဖၣ်, အါန့ၢ်ဒံးဒၣ်လဲာ် ယကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်အါထီၣ်ယၤမူဒါဒ်သရၣ်ဒိၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. 

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢခံန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အက့ၢ်အဂီၤ ဒ်ညီနုၢ်အသိးတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂီၢ် တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလီၤဆီ ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ကယီကယီ, တဆီဘၣ်တဆီ တုၤလၢတၢ်ကဆီတလဲကွံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်လၢယသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤယသးလၢ တၢ်မၤသးတဖၣ်အံၤန့ၣ် ယတူၢ်ဘၣ်ဒ် တၢ်ကျဲးစၢးဆီတလဲကွံာ် ယတၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤယသးဒ်ဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အသိးဒီး ယဘၣ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး ဃ့ထုကဖၣ် လၢယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်လၢ ယတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲန့ၣ် ယနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံဖိစံးဘၣ်ယၤ, “ယကိးထီၣ်နၤ, ယဃုထၢနၤ လၢနကသးအိၣ်ပှၤကညီ ဒီးပိာ်ပှၤကညီ အခံတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢနကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ကပိာ်ခရံာ်အခံဒီးသးအိၣ်ယွၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ.” စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ယဘၣ်ဟီၣ်ဟ့သးဒ်စီၤပ့းတရူးအသိးလၢ အါနံၤအါသီဝံၤဒီး ယဂဲၤဆၢထၢၣ်တဒီတဒါထီၣ် ယသးလၢတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤ အဃိ န့ၣ်လီၤ. ယဂုာ်ကျဲးစၢးတီခိၣ်ရိာ်မဲ, ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ဒ်ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်သါယၤတၢ်သ့တၤလၣ်အိၣ်ဒီးယၤအသိးဘၣ်ဆၣ် လၢခံကတၢၢ် န့ၣ် ပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယၤဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဖဲလါယူၤလံလွံၢ်သီ ၂၀၂၁နံၣ်န့ၣ် ပလဲၤဘါယွၤအိၣ်ဒၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိဃုဂၤလီၤ. ယပလၢၢ်ဘၣ် လၢတၢ်ပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ယၤ, တၢ်တနၢ်ပၢၢ်ယၤ, တၢ်ဟးသဒၣ်ကွံာ်ယၤ, တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်ယၤ, ဒ်ယအိၣ်ဘၣ်ထဲလၢယဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢကဘီတဘ့ၣ်အပူၤ ဒ်စီၤနိအၤဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢအလဲၤတၢ်လၢ တၢ်စူၤ မူခိၣ်သီၣ်ဂီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယကျဲးစၢးဟ့ၣ်လီၤယသးအဂ့ၤကတၢၢ် ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးယၤ, ဒီး တၢ်လၢယသးလီမ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤ ဒ်ဘျၢထံခရံာ်ဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိအသိး န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ အခဲအံၤဒု တံၤသကိးစှၤဒူၣ် ဟဲဘါသကိးတၢ်ဒီးပှၤလီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ် ကတဲာ်ကတီၤလၢယဂီၢ်အဃိ ယစံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ လၢအမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢယဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်စ့ၢ်ကီး တံၤသကိးတဖၣ်လၢ သုတၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါယၤအဃိ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ပကလဲၤဆူညါလၢယွၤအဂံၢ်အဘါဒီး အတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤသ့ၣ်နီၣ်ဘၣ်ဒံးပှၤလၢ သုတၢ်ထုကဖၣ်အါအါတက့ၢ်. မ့ၢ်လၢယသးအိၣ်ဘၣ် ပှၤကညီအတၢ်အဃိ, ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢာ်မဲာ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ. ပှၤကညီအသး တအိၣ်ယၤလၢၤဘၣ်ဆၣ်, ယနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤသးအိၣ်ယၤဒံးအဃိ ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါက့ၤ တံၤသကိးဒီး ပှၤလၢခံတစိၤခဲလၢာ်, ဝံသးစူၤသးအိၣ်ဘၣ် ပှၤကညီအတၢ်တဂ့ၤဒီး သးအိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်တက့ၢ်. အဝဲအံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ပလီၢ် ပဒီပုၢ်ဝဲၤကိးဂၤဒဲး စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖးဘၣ်စ့ၢ်ကီး – မးသဲ ၁၆:၁၈-၁၉, ၂၄-၂၇ ဒီးမ်သုကန့ၢ်ဘၣ်သးအဂံၢ်အဘါဒ်တၢ်ကြၢး ဒီး သုကိးဂၤ, ဒီးယွၤကဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်လၢ်သုကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်.

သရၣ်အဲၣ်စိမ့
ဘွၣ်စံၣ်, အၣ်ဒၣ်ဟိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတနံၤအတီၢ်ပူၤ နစံးမနုၤ, မၤမနုၤပှဲၤဘျီ ဒ်သိးပှၤအဂၤကဘၣ်အသးဒီးနၤလဲၣ်.
ပဝဲအါဂၤပမၤတၢ်အံၤလၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤလီၤ. လၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်,  ပဝဲတနီၤ တၢ်လၢအထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပှၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးပှၤကထံၣ်ဒိၣ်ပှၤ ဒီး တမ့ၢ်ဒ်သိးယွၤတဂၤလၢပမၤအတၢ်ကထံၣ်ဒိၣ်ပှၤဘၣ်. တၢ်ဆၢန့ၢ် ပှၤအဂၤအတၢ်ဘၣ်အသးလၢနၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သးဟးဂီၤတဖၣ်သ့ တုၤဒၣ်လဲာ်ပှၤလၢနလူၤဘၣ်အသးတဖၣ် ညိကွံာ်နၤသ့န့ၣ်လီၤ. အအံၤတမ့ၢ်ယွၤအကျဲဘၣ်. ယွၤအသးတအိၣ်လၢပကဘၣ်လူၤန့ၢ်မၤမုာ်ပှၤအသးဘၣ်. အဝဲသးလီဝဲလၢပကမၤခ့ပှၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပကမၤသးခု ပှၤခဲလၢာ်န့ၣ်မၤအသးတသ့ဘၣ်. ပကဘၣ်ဃုယွၤအတၢ်ဘၣ်သး, တမ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ဒဲစုပှီၢ်ခီၣ်ဘၣ်. ထဲဒၣ်ယွၤအတၢ်သးလီမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. တဘျီဘျီဖဲတနံၤအံၤအပူၤ, သံကွၢ်လီၤနသး, ‘‘ယကျဲးစၢးမၤသးခုပှၤကညီအသး, မ့တမ့ၢ်ယွၤအသးဧါ. ယမ့ၢ်ယဲ ပှၤမၤမုာ်ပှၤကညီအသး မ့တမ့ၢ် ပှၤမၤမုာ်ယွၤအသးဧါ.’’ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်လၢ ပကဘၣ်သးအိၣ်ယွၤအတၢ်လီၤ. ပမ့ၢ်သးအိၣ်ယွၤအတၢ်အဃိ, ပကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးအိၣ်ပှၤ လၢယွၤအအိၣ်ဒီးလၢပှၤကညီအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ နကဟ့ၣ်နဲအီၤနီၢ်သးအတၢ်ကူၣ်သ့ ဖဲလၢအဘၣ်လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဟဲတၤတၢ်ဒီးအီၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်. ဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤ နတၢ်ကူၣ်သ့ ကူၣ်ဖး လၢကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ်နသးတက့ၢ်. ဟ့ၣ်လီၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးအီၤ တၢ်သူၣ်ဒူ သးဒူ လၢကဃုထၢနကျဲ ဒီး ကသးအိၣ်ဒၣ်ထဲနတၢ်ဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. အဆၢကတီၢ်ဖဲ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးမ့ၢ်ဟဲတုၤအိၣ်အီၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် လူလီၤဂာ်လီၤဘၣ် နတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအပူၤ ဒီး ကဟုကယာ်မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကတီဒီးနၤတုၤအကတၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်ပျဲတၢ်အိၣ်အသး ဆၢတဲာ်အလုၢ်အပှ့ၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီပျဲ နတၢ်အဲၣ်, နဘျုးနဖှိၣ် ဆၢတဲာ် အဝဲအလုၢ်အပှ့ၤဒ်အမ့ၢ်နဖိလၢနအဲၣ်အီၤလၢနသးသမူဒၣ်လဲာ် န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 9

SET YOUR MIND ON THE THINGS OF GOD

Matthew 16:23 – “…for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men.” (WEB)

The words I read in Matthew Chapter 16 are relevant to my personal experience and I want to share it for the glory of God.  God called me to serve Him in 2009. I thought my service would please everyone and they would love me, so I did everything in love expecting love from everyone. I also welcomed and accepted everyone to work together in the ministry without barriers. I received praises and monetary support which I considered more than I deserved. There was also a plan for me to get ordained. 

However, it gradually became apparent later that there were plans aiming for drastic changes, unbeknownst to me, in ways that deviated from the character of the church. I felt that these attempts were inconsistent with our Baptist belief system. I fasted and prayed imploring God to show me how to face the predicament. I then heard a gentle voice, “I called you. I chose you not to follow the things of men, but to follow Christ and set your mind on the things of God.” I cried my heart out like Peter for many days and had to stand and protect my heart. Although I tried to lead with the God-given talent I have, in the end almost all the people I worked with in ministry left me and started new churches. 

On June 4, 2021, the church service was attended by only six members of my family. I felt misunderstood, abandoned, and forsaken. It felt as if I was drifting in the sea with only my family members in Noah’s ark in the torrential rain and thunderous storm. By God’s grace, a few other families now worship with us and I am grateful for His great work in my life. I also thank my friends for praying for me.  Our church will go forward with the strength and truth of the Lord.  Please continue to remember me in your fervent prayers. Because I set my mind on the things of people, I faced problems in the church. Although people no longer found favor in me, I believe God wants the best for me. Therefore, I would like to encourage my friends and the next generation not to please people, but to set their minds on the things of God. This is also the word of Jesus warning us.  Please also read Matthew 16:18-19, 24-27. 

May God give you the strength as He sees fitting for you and may He bless each and everyone of you! 

Pastor Eh Soe Min
Boise, Idaho

REFLECT

How many times a day do you say or do things to get people to like you? 

Most of us do it without realizing it. In ministry, we can be motivated to be seen highly by people we serve rather than God. The desire to be liked often disappoints us even to the fact that people we try to please abandon us. But this is not God’s way. God does not want us to please people; He wants us to serve people. At the end of the day, it is not humanly possible to make everybody happy. We must seek God’s approval instead of people’s applause. The opinion that matters most is God’s. Sometimes today ask yourself, “Am I trying to please others, or am I trying to please God? Am I a people-pleaser or a God-pleaser? At the end of the day, we have to keep in mind that we must set our mind on the things of God. Then, we will find favor with both God and people.

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray that You will give them wisdom in facing the painful challenges of this world. Provide for them the discernment to choose Your way and set their minds on Your things. When separation brings sorrow, pour out Your hope in them and care for them so they can be faithful to the end. Please do not let the circumstances determine their values, but let Your love and grace be the decider of their worth. In Jesus’ Name I pray. Amen.