တၢ်ထုကဖၣ်အလုၢ်အပှ့ၤ ~ The Value of Prayer

၆ နွံတနွံ

တၢ်ထုကဖၣ်အလုၢ်အပှ့ၤ

ယိၤဟၣ် ၁၄:၁၃-၁၄ – ‘‘ဒီးဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢယမံၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ယကမၤအဝဲန့ၣ်, ဒ်သိးပၢ်အလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါလၢအဖိခွါအပူၤလီၤ. သုမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤလၢယမံၤဒီး ယကမၤလီၤ.’’

ယဘါထုကဖၣ်ရ့ဒီးကစၢ်ယွၤကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးလီၤ. ယမ့ၢ်တဘါထုကဖၣ်န့ၣ်ယတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးတၢ်တလၢတပှဲၤလီၤ. တၢ်ထု ကဖၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဒီး ယသးပူၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲကးတံာ်အသးဒီး မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်လီၤ. အပူၤကွံာ် တလါအတီၢ်ပူၤ ယမိၢ်သးပှၢ်ဒီး ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိဘ့း-၁၉ လၢပကီၢ်ပယီၤအပူၤလီၤ. တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤဘၣ်ယၤ အါမးလၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ထီၣ်က့ၤခဲလၢာ်လၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးတံၤသကိး သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အဃိလီၤ. ခီဖျိလၢယသ့ၣ်ညါဘၣ်နီၢ်ကီၢ်လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ, ယွၤစံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်အဃိ ယအိၣ်ဒီးတၢ်သန့ၤအလီၢ်လၢယလဲၤအိၣ်တဒၢဘၣ် ဒီး ယအိၣ်ဒီးတၢ်စိကမီၤလၢအဟဲလၢ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်အလီၢ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိ, ယသးသမူကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအလီၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်မးတဘူၣ်ဘၣ်. အမ့ၢ်တၢ်လီၤသးအုးလၢယွၤလၢအအဲၣ်ဒိးဒိကနၣ်စံးဆၢ ပတၢ်ထုကဖၣ် တဂၤအံၤ ပှၤတနီၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤ ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပန့ၢ်ဘၣ်လၢပကဘါထုကဖၣ်လၢအအိၣ်န့ၣ် ပှၤတပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တဘျီဖဲယမၤလိတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိအခါမ့ၢ်ဝဲဒၣ် Process Theology Class လီၤ. ပှၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကျဲးစၢး ဟံးန့ၢ်ဝဲဒၣ်လံာ်တဘ့ၣ်အံၤအါမးဒီး ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲဒၣ်လၢသရၣ်သိၣ်လိအတၢ်စံးကတိၤ သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. Process Theologians သ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်. သရၣ်လၢအသိၣ်လိ တၢ်တဂၤစံးဆၢဝဲ-တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တမ့ၢ် တၢ်နီတမံၤဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါ Therapy တခါဆူ ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးသးတၢ်ဆါဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒ်အမ့ၢ် (ဘာသာရေးအစွ​​န်းရောက် – ပှၤလၢအလၢကွံာ်တခၢးလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ) သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယတမ့ၢ်ပှၤဒ်န့ၣ်တဂၤဘၣ်. ယဃ့တၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အါမးဒီး ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အါမးလီၤ. 

ဖဲယလဲၤမၤလိတၢ်လၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်တၢ်မၤလိစ့ၢ်ကီး သရၣ်လၢ အသိၣ်လိယၤမ့ၢ်ကီၤလၤဝါ အသးကအိၣ်ဝဲ ၆၅နံၣ် အကပိာ် ကပၤလီၤ. အဝဲဆ့ၣ်နီၤလၢယကပၤဒီးအဝဲဒၣ်ဆဲဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယတၢ်မၤအါဝဲဒၣ်လၢသိလ့ၣ်ပူၤအဃိ ယသးပ့ၤနီၣ်တဲအီၤလၢ “ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ”လီၤ. အိၣ်တတီၤဖိမး ယက့ၤတဲအီၤ ‘‘သရၣ်ဝံသးစူၤယၤ ယသးပ့ၤနီၣ်တဲယွၤဆိၣ်ဂ့ၤဖဲနကဆဲအခါလီၤ.’’ အဝဲစံးဆၢယၤ, ‘‘တလိၣ်နတဲယၤ တၢ်ကတိၤအံၤဘၣ်, ယတနာ်ကစၢ်ယွၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီးတအိၣ်လၢယပူၤဘၣ်. တၢ်လၢယနာ်တခါမ့ၢ်ဒၣ် ယမူဝံၤအလီၢ်ခံယကသံလီၤ.’’ ယကျဲးစၢးတဲအီၤလၢ နမ့ၢ်တနာ်ကစၢ်ယွၤသနာ်က့, ယကစၢ်လၢ အမ့ၢ်ကစၢ်လၢဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်သ့တဂၤအံၤ ဆိၣ်ဂ့ၤနၤသ့လီၤ. ဝံသးစူၤတူၢ်လိာ်ဘၣ်အီၤတက့ၢ်ဒီး အဝဲဒၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. 

ယထံၣ်ဘၣ်အါစုအါဘျီန့ၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်ပတူၢ်လိာ်အီၤသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကစၢ်တခီန့ၣ် ပတတူၢ်လိာ်အီၤဘၣ်ဒီး ပတနာ်အီၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢပနာ်ကစၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကစၢ်ဒီးပမ့ၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဃိအဝဲဒိကနၣ် ပတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၤဆီလၢပှၤလၢအတသ့ၣ်ညါခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အကျါလီၤ. ကစၢ်ယွၤစံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်အါမးလီၤ. ဖဲဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအခါ န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါ, ဖဲဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအခါ န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်, ဒီးလၢတၢ်အ့ၣ်လိာ် ဆိးက့လိာ်အပူၤ န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤ. ပှၤလၢအဃ့တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢယွၤအမံၤန့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခဲလၢာ် မ့မ့ၢ်လၢ ယွၤထံၣ်လၢတၢ်အဂ့ၤလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကကျဲးစၢးကဲထီၣ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢ တၢ်သကဲာ်ပဝးဒီးအုၣ်ပသးလၢအမ့ၢ်ယွၤမ့ၢ် ကစၢ်လၢ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကစၢ်ဒီး သ့တၢ်လၢအကစၢ်တက့ၢ်. မ်ပရ့ဒီးယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်တထံၣ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်. မ်ပစံးထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤလၢအသးအိၣ်ရ့ဒီးပှၤဒီးစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

သရၣ်ဆၣ်လီၤလး
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်, နူယီးခ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

သရၣ်ဆၣ်လီၤလးအဂီၢ်န့ၣ် သးသမူတအိၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲတသ့တန့ၢ်ဘၣ်. အအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်လီၤ. ယွၤမၤလိာ်ပှၤလၢပကထုကဖၣ်ဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်စ့ၢ်ကီး ဘါထုကဖၣ်တၢ်ထီဘိ ဒီးသိၣ်လိပှၤလၢပကဘၣ် ဘါထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မၣ်တ့ၣ်လူၤသၢၣ် စံးဝဲ, ‘‘တၢ်မ့ၢ်ခရံာ်ဖိတအိၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ် ကဲထီၣ်ဝဲတသ့ ဒ်သိး သးသမူတအိၣ်ဒီးတၢ်သါထီၣ်သါလီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.’’

တၢ်သံကွၢ်ဟဲလၢ Corrie ten Boom အတၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဝဲ, ‘‘တၢ်ထုကဖၣ်လၢနဂီၢ် မ့ၢ်ဝဲ သိလ့ၣ်နီၣ်အကွီၤလၢ အနဲၣ်သိလ့ၣ်လဲၤဖဲလဲၣ် မ့တမ့ၢ် သိလ့ၣ်ထါယၢၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် (ဘီးအပို) ဧါ.’’
နပျံၤလၢနကမၢပှၤထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ်တဘျီဘျီဧါ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤမၤဆူၣ်ထီၣ် အတၢ်အိၣ်မူ လၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပသ့ၣ်ညါ လၢတၢ်ထု ကဖၣ် မ့ၢ်ကျဲလၢနပာ်လီၤဒ်သိးနကမၤလိၤပကျဲ ဒီး နကဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤပှၤန့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤဘၣ်နဖိအံၤလၢကထုကဖၣ် ဖဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ် ဒီး လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် အဆၢကတီၢ် ဒ်သိး မ်အသုတဂံၢ်စၢ်လီၤလၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဂ့ၤ ဒီး မ်အသုတပာ်ဂံၢ် ပာ်ဘါပာ်ကဖၢလၢအသးလၢအတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. မ်အဝဲတသုပာ် ဆံးပာ်စှၤလီၤတၢ်ထုကဖၣ်အလုၢ်အပှ့ၤတဂ့ၤ. မ်အတၢ်ထုကဖၣ် ကဆီတလဲအီၤ ဒ်သိးကလီၤဂာ်အါထီၣ်ဒ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 6

The Value of Prayer

John 14:13-14 – “Whatever you will ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. If you will ask anything in my name, I will do it.” (WEB)

I pray to God every day and night. If I don’t pray, I feel that something is missing. When I don’t pray, I feel that the gate of blessings is shut and it is a difficult place for me. During the past month, my old mother and all my siblings were sick with COVID-19. I got overwhelmed with worries for my family members. By God’s grace, they all recovered because of my prayers and the prayers of pastors and friends. Since I know from experience that God answers my prayers, I have a secure hiding place and the power that comes through God’s grace. Without prayers, it would be unimaginable how insecure my life would be. It is very sad that people do not know the God Who wants to answer our prayers and fail to appreciate the privilege of praying to God. 

I remember a time when I took the process theology class in my Bible school. This class was popular as the teacher and his teaching style were well-liked. I learned that process theologians believe that prayer is only therapy for those suffering from religious extremism. I am not a religious extremist. I asked a lot from God and I received a lot. 

I also remember a time when I took a driving lesson from an American white man about 65 years old. He sat next to me and sneezed. Because I was busy concentrating on my driving, I forgot to say, “God bless you!” as people customarily do. I later told him, “I am sorry I forgot to say God bless you.” He replied, “You don’t need to tell me God bless me. I don’t believe in God. God is not in me. I only believe I will die after I live. That’s it.” I tried to tell him that although he doesn’t believe in God, my God Who can bless me can surely bless him. I told him to accept the blessing and he did.

Often we are able to receive blessings. But, we are not able to receive or believe in the God Who blesses us. Because we believe God is the God of blessings, we pray and He listens to us. This is a strange concept for unbelievers. God answers many of my prayers. When there were illnesses, I received healing; when there were worries, I received peace; when there were conflicts, I received reconciliation. Those who ask in the Name of the Lord will receive answers that God thinks are good for us. May we try to be a good model that reflects the character of the omnipotent God of blessings. May we continually fellowship with Him in prayer. May we praise the God Who desires to have a relationship with us and answer our prayers.

Pastor Hsar Law La
Utica, New York

REFLECT

Pastor Hsar Law La can’t imagine a life without prayer, and rightly so. 
God has commanded us to pray. Jesus prayed regularly and also taught us how to pray. 
Martin Luther said, “To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing.” 

In the words of Corrie ten Boom, “Is prayer your steering wheel or your spare tire?” 
Are you ever afraid to ask others to pray for you? Why or why not?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Please strengthen their prayer life. We know that prayer is the avenue through which you keep our paths straight and empower us. Help them to pray in both adversity and prosperity so they will not become weak in their faith or proud in their riches. May they never take for granted the privilege of praying to You. May their prayers change them to be more like You each day. In Jesus’ Name, I pray. Amen.