တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်

အ​​နွံ ၅၁

တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်

သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤကတူၢ်လိာ် သုတၢ်ဟ့ၣ်, ဒ်အကြၢးဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးသုလၢသုကဟ့ၣ်အဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢတၢ်တအိၣ်ဒီးသုန့ၣ်ဘၣ်လီၤ.

၂ ကရံၣ်သူး ၈:၁၂ (ခ့ခါကျိာ်)

တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် သးလီဝဲ လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် လီၤ. အခီဆၢဝဲ တၢ်ကီၢ်တခဲတဖၣ် လၢတၢ်ကျဲးစၢးမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ် လီၤ. တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးကီ ထီဒါတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ် ကိၢ်သးကီ သးလီဝဲလၢတၢ်ကလဲၤဒ်တၢ်ဘၣ်အသး တချုးအမၤတၢ် လီၤ. တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢကဒိက နၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးကီတခီ နာ်ဝဲလၢ အကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ် ပှဲၤအံၤပှဲၤ​နုၤ ဒီး အသးတအိၣ် ထိၣ်ကဆှၣ်လီၤ အတၢ်ထံၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ်. ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢတၢ်အဒိအဃိ, ဖဲလၢကညီဖိိတဖၣ်အိၣ်ဒီးဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢန့ၣ်, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် လဲၤနုာ်ထူဖျၢၣ်ထူလၢပျီပူၤ ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးကီ ကွၢ်လၢအချၢဒီး ဒုၣ်ဒွဲၣ်ပှၤလၢအကျဲးစၢးမၤနၢၤတၢ်ပြၢန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ န့ၣ်, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် သံကွၢ်ဝဲ ‘‘တၢ်အလိၣ်မနုၤအ်ိၣ်လဲၣ်. ယ မၤစၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်.’’ မ့မ့ၢ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးကီဃ့ဝဲ, ‘‘တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်မနုၤလၢယဂီၢ်လဲၣ်’’ (မ့) စံးဝဲလၢ ‘‘ယသးလီတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်လၢကမၤတၢ်ဘၣ်ယသး – တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃံလၤ, တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအဒုးသူၣ်ခုသးခုယၤ, တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢအမုာ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၣ်လၢဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲယလိၣ်ဘၣ်အခါ’’ န့ၣ်လီၤ. ညီနုၢ်, ပှၤလၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဒိၣ် န့ၢ်ဒံးတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤ ဒီးထီန့ၢ်ဒံးအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လီၤ. ယွၤ တူၢ်လိာ်အတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ဒီးမၤအါထီၣ်အတၤသၣ်လီၤ. နသူၣ်အိၣ်သး အိၣ်တၢ်(မ့)နသူၣ်ကိၤသးကီဧါ. နသးအဲၣ်ဒိးမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ယွၤ အဘီအမုၢ်(မ့)နသးအဲၣ်ဒိးမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လီၤက့ၤနနီၢ်ကစၢ်ဧါ.

ယွၤလၢအဘျုးဖှိၣ်ထူးတီၤဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ဘၣ်ယၤနသးတက့ၢ်. တၢ်ဘျုးလၢနတူၢ်လိာ်မၤလၤကပီၤယတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်ဖဲယဟ့ၣ်အီၤ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လီၤ. ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.