တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢတၢ်ကလီကလီ

အ​​နွံ ၅၀

တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢတၢ်ကလီကလီ

တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအသးန့ၣ် ဟဲဝဲလၢတၢ်ဟးဂီၤအမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်ပာ်ကဖိအသးန့ၣ် ဟဲဝဲလၢတၢ်လီၤဃံၤအ မဲာ်ညါလီၤ.

ကတိၤဒိ ၁၆:၁၈

ယဖုစူးကွံာ်အသးဝံၤ ပှၤခူၣ်ထံပူၤအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် အိၣ်တီၢ်ဝဲ လီၤ. ပှၤကမၤတၢ်မၤအံၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ယပာ်လီၤယသးလၢ ယကဆါကွံာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. ပှၤတဂၤဟဲကွၢ်ဝဲဒီးဃ့လိာ်ယၤ တၢ်အပှ့ၤလီၤ. ခါဖဲန့ၣ် မ့ၢ်လၢယတလိၣ်ဘၣ်စ့အဃိ ယစံးဘၣ်အီၤ လၢတၢ်ပာ်သးကဖၢလၢအပူၤဒီးတၢ်တပာ်ကဲအပူၤ,  ‘‘နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးပှ့ၤ ဒီးပှ့ၤ, နမ့ၢ်တသးလီဒီးပှ့ၤတဂ့ၤ, လၢယဂီၢ် တဘၣ်မနုၤမးဘၣ်.’’ အဝဲတဲဆၢက့ၤယၤမုာ်မုာ်, ‘‘ယပှ့ၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်, ယကက့ၤပာ်လီၤ.’’ မ့ၢ်လၢယအိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့ဖိလၢအကြၢးအဃိ ယပာ်ထီၣ်ထီယသးဒီး လီၤတူာ်လီၤကာ်ယဲလၢ တၢ်ပာ်ကဲပှၤဂၤလီၤ. လီၢ်ခံန့ၣ် ယသ့ၣ်ညါ က့ၤဝဲလၢ ပှၤတဂၤအံၤမ့ၢ်အ့ၣ်ကၠနယၢၢ်ဖးဒိၣ် (chief engineer) ဖးဒိၣ်တဂၤ လၢအအိၣ်ဒီး မူဒါအထီအဒိၣ်လီၤ.  တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်အံၤထးအ့ၣ်ထီၣ်ဝဲဒီးဘူးလၢကဟးဂီၤတ့ၢ်မးလီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤတဂၤအံၤ ဒီးယဆဲးကျိးအီၤလၢလီတဲစိလီၤ. အဝဲ စံးဆၢယၤမုာ်မုာ်ဒီးဟဲဆူယဟံၣ်ဒီးကွၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်ကဒီးလီၤ. တဘျီအံၤမ့ၢ်လၢယမၤန့ၢ်တ့ၢ်တၢ်မၤလိလံအဃိဒီး တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤကဲ ထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် တဟးဂီၤကလီလၢၤဘၣ်. ယဟံၣ်နၣ်က့ပျီထီၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤတဘျီလၢ် လၢ် ယမဲာ်ဆှးတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မ့ၢ်လၢယပာ်ကဖၢလၢသးလၢ တၢ်ကလီကလီအဃိလီၤ. ယသးပာ်ထီၣ်ထီအသးလၢကျိၣ်စ့ဖိတစဲး လၢအိၣ်ဒီးယၤလီၤ. ယတၢ်ပာ်ကဖိသးမၤလီၤဃံၤယၤဘၣ်ဆၣ်, ယွၤ ဖီၣ်န့ၢ်ယၤဒီးပျဲယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိလၢယတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ယၤသးတမံၤလၢအအိၣ်လၢခရံာ်အပူၤ ဒီးမ်သးအတၤ သၣ် ၉ ဖျၢၣ်ကမူလၢယပူၤတက့ၢ်. 
လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.