တၢ်တူၢ်လိာ်

တၢတ​​နွံ

တၢ်တူၢ်လိာ်

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တူၢ်လိာ်လိာ်သုသးဒ်ခရံာ်တူၢ်လိာ်သု လၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.
ရိမ့ၤ ၁၅:၇

ကီလၢနဂီၢ်လၢနကတူၢ်လိာ်ပှၤတနီၤဧါ. ပှၤတနီၤန့ၣ်ညီ လၢနကတူၢ် လိာ်သနာ်က့ပှၤတနီၤန့ၣ်ကီလၢနကတူၢ်လိာ်အီၤလီၤ. ဘံၣ်လီၤနမဲာ်ချံ တစိၢ်ဖိဒီးထံၣ်မှံကွၢ် ပှၤတဂၤလၢ ကီခဲလၢနကတူၢ်လိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.  ပှၤတဂၤလၢနထံၣ်မှံအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအီသံးသူကသံၣ်မူၤဘှီးဧါ, ပှၤလၢ အိၣ်ဒီးသးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်တလၢတပှဲၤဧါ, ပှၤလၢအဲၣ်ဘၢမါ ဝၤဧါ, ပိာ်မုၣ်လၢအဝၤတအိၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးအဖိဧါ. တၢ်တူၢ်လိာ်ပှၤတမ့ၢ် လၢပဘၣ်ပသးဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲခဲလၢာ်ဘၣ်. အမ့ၢ်ဝဲတၢ်တူၢ်လိာ်ပှၤ အံၤဒ်အတၢ်ဘၣ်တ့လီၤအီၤဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ် ပဂံၢ်စၢ်လၢ ပခရံာ်ဖိအတၢ်လဲၤအပူၤ ဒီးပလိၣ်ဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢခရံာ် အပူၤ အသးကစူၤပှၤဒီးကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. ဆိကမိၣ်နဲလၢ ခရံာ်စံးတၢ်အံၤဆူပှၤၡၤမရံမုၣ်လၢအဟဲဒၢၣ်ထံ – ‘‘က့ၤဘှီက့ၤမၤဂ့ၤ မၤဝါက့ၤနသးအဆိ. ဖဲနအိၣ်မူဂ့ၤဘၣ်ဝံၤ ဟဲက့ၤဆူယအိၣ်ဒီးယက ဟ့ၣ်နၤထံမူလီၤ.’’ ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်စံးတၢ်ဒီးနၤဒီးယၤဒ်န့ၣ်အဃိပကမၤ ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလၢ ကစၢ်ခရံာ် တမၤပှၤဒ်န့ၣ် ဘၣ်. မ့ၢ်နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သဂၢၢ်ပှၤလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဆိလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ် ထံမူ, တၢ်သးစူၤ, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အလီၢ်ဧါ. ရိမ့ၤ ၁၄:၁ စံး, ‘‘ဒီးပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢတၢ်နာ်န့ၣ်, တူၢ်လိာ်အီၤ…’’  ပဝဲတနီၤပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢပတၢ်နာ်ဒီးပလိၣ်ဘၣ် နတၢ်တူၢ်လိာ်ပှၤဒီး နတၢ်မၤစၢၤလီၤ. ပတလိၣ်ဘၣ် နတၢ်စံၣ်ညီၣ် ဒုၣ်ဒွဲၣ်ပှၤဘၣ်.

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤလၢပကတူၢ်လိာ်လိာ်သကိးပသး ဒ်နတူၢ်လိာ်ပှၤလၢနလၤနကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.