တၢ်သးဒိၣ်

သၢ​နွံတ​နွံ

တၢ်သးဒိၣ်

သးဒိၣ်ထီၣ်ဒီး, မၤကမၣ်တၢ်တဂ့ၤ.
အ့းဖ့းစူး ၄:၂၆

လၢတၢ်သးဒိၣ်အမဲာ်ဖံးအဖီလာ်န့ၣ် အါတက့ၢ် တၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ပျံၤ, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ဆါ, ဒီး တၢ်သးအုးအိၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲပထံၣ်ဘၣ်ပယီၤ သုးတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် ဒီးမၤသံ ကမျၢၢ်လၢ တၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ညီနုၢ် ပတူၢ်ဘၣ်တၢ်သးအုး, တၢ်သးဘၣ်ဒိ, ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, လၢဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သးဒိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးဒိၣ် ထဲအတၢ်ကစၢ်တမ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးဘၣ်. လၢပတၢ်သးဒိၣ်အဖီခိၣ် ပမၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်တခီ ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဒဲးဘး (မ့) တၢ်မၤဂ့ၤသ့ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဒိၣ်အပူၤ ပမ့ၢ်ဆိၣ်တၢ်ထူတၢ်, အဲးထီၣ် တၢ်သးဟ့ ဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢတဖၣ်ဆူပှၤအဂၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢကျဲးစၢးမၤဂ့ၤတၢ် တဖၣ်အလိၤ, အဃိ တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးအိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤ. ကျဲအဂၤ တဘိမ့ၢ် ပသူသ့တၢ်သးဒိၣ် ဒ်သိဒွဲၣ်လၢအမၤကဲၤထီၣ် တၢ်သးအိၣ် ကျဲးစၢးဘှီဘၣ်က့ၤ တၢ်လၢအကမၣ်တဖၣ်လီၤ. ပကတိၤတၢ်လၢ ပှၤလၢအကလုၢ်တအိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်သ့ ဒီးပထုးဖှိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ စၢၤတဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်သ့လီၤ. လၢခံတဘျီနသးမ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ် အခါ, သူနဲ STOP အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တက့ၢ်. ပာ်ပတုာ်တၢ်လၢ နမၤဒီး ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ နတၢ်သးဒိၣ်အဖီခိၣ်တက့ၢ်. ဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးသါနုာ်လီၤဟးထီၣ် ဒ်သိးနနီၢ်ခိအထူၣ်အနၢၤ တဖၣ် ကဂၢၢ်လီၤအဂီၢ်တက့ၢ်. ပာ်ထံပာ်ဆးနသးလၢ သးအတၢ် ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် လၢနတူၢ်ဘၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်သးဒိၣ်တက့ၢ်. မၤဆူညါ လၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီသး ဒီးသံကွၢ်လီၤက့ၤနသး, ‘‘ယသူယဲတၢ်သးဒိၣ် လၢယတူၢ်ဘၣ်အခဲအံၤ လၢကျဲလၢမၤမုာ်ယွၤအသး ကသ့ဒ်လဲၣ်.’’

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးလၢပအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကသူ ဘၣ်ပတၢ်သးဒိၣ်လၢတၢ်မၤလၤကပီၤနၤအဂီၢ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး မ်ပတမၤတၢ်ဒဲးဘးဖဲပသးဒိၣ်အခါတဂ့ၤ, ဒီးမ့မ့ၢ်တခီ ပကဒုးကဲထီၣ်တၢ်သးဒိၣ်လၢ တၢ်အဂံၢ်သဟီၣ် လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီတလဲအဂ့ၤတဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.