တၢ်ကမၢကမၣ်

ခံနွံတနွံ

တၢ်ကမၢကမၣ်

အဝဲသ့ၣ်ကမၢကမၣ်ဝဲကိးဒံကိးဂၤဒဲးလၢအတၢ်သိၣ်လီၤသီလီၤအဃိ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်စံးကတိၤတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤ.

လူၤကၣ် ၄:၃၂ (ခ့ခါကျိာ်)

ယကွၢ်လီၤကရဲခဲၣ်နယၢၣ်န်တြီၤယိာ် (Grand Canyon) ဖဲမ့ၣ်သၢၤ တၢ်ကွၢ်အလီၢ် (Mather Point) ဒီး ယကမၢကမၣ်ယဲဖးဒိၣ်လၢ ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့ ဖျါကဟုကညီၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်လၢယမဲာ်ညါလီၤ. ယလဲၤတုၤဆူတြီၤယိာ်အံၤ အါန့ၢ် ၁၂ဘျီ ဘၣ်ဆၣ် တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယဟဲတုၤဖဲအံၤန့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤအက့ၢ်အဂီၤ အသီလီၤဆီ ဒီးအလွဲၢ်ဃံလၤတဖၣ် လၢအထုးန့ၢ်ယသးဒိၣ်မးလီၤ. ဒ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢအကတၢၢ်တအိၣ် အသိး, ယွၤအကလုၢ်ကထါပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, တၢ်စိကမီၤ, ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့ လၢတလၢာ်တကတၢၢ်နီတခီၣ်, ဒ်သိးယွၤကမၤဘၣ် တၢ်လီၤလိၢ်လီၤလး လၢပသးသမူအပူၤ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဆိမိၣ် တၢ်ကတိၤ ‘တၢ်ကမၢကမၣ်’ အခါ, တၢ်မနုၤဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢ နသးအပူၤလဲၣ်. ဟံၣ်သီ, မီထိၣ်သီ, တၢ်ပီးတၢ်လီအသီ, တၢ်ဟး ကသုၣ်ကသီ, (မ့) တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲတၢ်ပြၢဧါ. နကမၢကမၣ်နဲလၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဖဲလဲၣ်တဘျီအခါလဲၣ်. မ့ၢ်လၢယွၤအကလုၢ် ကထါ မူဒီးမၤတၢ်လၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဃိ နၤဒီးပှၤအါဂၤကမၢကမၣ် ဘၣ်ဝဲဧါ. ယွၤလၢအတ့လီၤကရဲခဲၣ်နယၢၣ်န်တြီၤယိာ် ကဟုကညီၢ် အံၤ အမိၣ်န့ၢ်သးလီဘၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လၢနၤလီၤ. ယွၤလၢအသ့ တၢ်လၢာ်, သ့ၣ်ညါတၢ်လၢာ်, အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးမၤကမၢကမၣ်နသးခီဖျိလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်လၢလံာ်စီဆှံ လံာ်အကဘျံးတကဘျံးဘၣ်တကဘျံးအပူၤလီၤ. ဆိကမိၣ်နဲတက့ၢ်. မ်ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ကမၢကမၣ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်. 

ယွၤဧၢ, ယအၢၣ်လီၤလၢယအိၣ်ကၢၣ်အိၣ်ကျုလၢတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤ ဒၢနုာ်ဘၣ်လၢယသးကံၢ်ပူၤ တၢ်သးအိၣ်မၤလိ လံာ်စီဆှံဒီးတၢ်မၤထွဲအီၤထီဘိ ဒီး မ်ယကကမၢကမၣ်ဘၣ်ယဲလၢ နကလုၢ်ကထါ အတၢ်သိၣ်လီၤသီလီၤတဖၣ် လၢအိၣ်လၢပှဲၤဒီး တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.