နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ~ Hearing God’s Instruction

အနွံ ၄၆

နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ်

ဧ့ၤဘြံ ၄:၁၂ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်မူ, ဒီးမၤတၢ်သ့, ဒီးအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်ဂ့ၤန့ၢ်နးတဘ့ၣ်လၢအကနၣ်ခံခီ လိာ်, ဒီးဆဲးဖျိတုၤအနီၤဖးပတၢ်မူဒီးပသး, ဒီးတၢ်အဆၢဒီးတၢ်အကံၢ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, ဒီးအတၢ်ကူၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’

ယဟ့ၣ်လီၤယသးဒ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်မုၣ်တဂၤအသိးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤဖဲ (Myanmar Christian Church in Auckland, New Zealand) န့ၣ်လီၤ. ယမၤတၢ်အိၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ယကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်အထီၣ်တဘျီဘျီ, ဒီးတၢ်အလီၤတဘျီဘျီစ့ၢ်ကီးလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၂၀နံၣ်န့ၣ် ဘူးဃာ်လၢ ယကပာ်တ့ၢ်ကွံာ် အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်အတၢ်မၤလီၤ. ဒ်ယမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢအမၤတၢ်ပှဲၤဆၢပှဲၤကတီၢ် ဒီး ယအိၣ်ဒီးဟံၣ်အမူအဒါ  အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတဖၣ် လုၣ်ကိလုၣ်ကပာ်လၢယလိၤ ဒီး ယလီၤဘှံးလီၤတီၤလီၤ. ယလီၤဘှံးလီၤဘှါဒီးလီၤကလဲကွံာ် လၢတၢ်မၤအံၤအပူၤလီၤ. ယွၤအတၢ်ကိးယၤတမံၤအံၤတလီၤတံၢ်လၢယဂီၢ်လၢၤဘၣ်. လၢယကဘၣ်မၤယွၤအတၢ်မၤလၢတၢ်သူၣ်ခု သးခုအပူၤအလီၢ်န့ၣ်, ယသးအံၤဃ့ထီကွံာ်ဝဲဒီးယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယဆိကမိၣ်က့ၤတဘၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ယတ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤနီတဂၤဘၣ်. ယဝၤသးဘိ, ဒီးယအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိကရူၢ်ဖိတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ယတတဲဖျါထီၣ်ဘၣ်.  ယကတဲာ်ကတီၤ တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်လၢမုၢ်ဃုနံၤဒီး တုၤမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤန့ၣ်ယလဲၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, တၢ်ဘါသရိာ်လၢတၢ်သူၣ်ဃၢသးဃၢအပူၤလီၤ. နွံကတၢၢ်အမုၢ်နံၤတဖၣ်ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်တမုာ်တလၤလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအိၣ်ဒီးတၢ်လၢအဟဲတၤယၤတဖၣ်လၢသူၣ်လၢသး အဃိ, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢယတကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖိသၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအဂီၢ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်, ဖးလံာ်စီဆှံကိးမုၢ်နံၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်တလီၤဆီထီၣ်လၢယဂီၢ်ဘၣ်. သနာ်က့ တုၤမုၢ်နံၤလၢယလဲၤ ခီဖျိဘၣ်ယွၤ အသိၣ်လိနဲၣ်ယုၤယၤန့ၣ် တၢ်ဆီတလဲဟဲအိၣ်ထီၣ်လီၤ. ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀နံၣ် အပူၤန့ၣ်,  ယကတဲာ်ကတီၤယသးလၢ ဖိသၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိဖိတဖၣ် လၢကလဲၤမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ Raglan, ဘၣ်တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤ လၢ Children Bible Ministry (CBM) န့ၣ်လီၤ. တချုးတၢ်မၤလိစးထီၣ်ခံနွံ, ဖဲယဖးထီၣ်လံာ်စီဆှံန့ၣ် တၢ်ဟဲနုာ်လၢယသးပူၤ သတူၢ်ကလာ်လၢယကဘၣ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီးဘါထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကမၢကမၣ်ဒိၣ်မး, မ့ၢ်လၢယသးသမူတစိၤယတဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး ဃ့ဘါထုကဖၣ်နီတဘျီဘၣ်အဃိလီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤန့ၣ်ယတသ့ၣ်ညါလၢယကဘၣ်စးထီၣ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲ န့ၣ်, ဘၣ်ဖဲယဖးလံာ်နဃ့မယၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဂီၤယပၢၢ်ထီၣ်ဝံၤဒ်ညီနုာ်အသိးယဖးလံာ်စီဆှံလီၤ. ဖဲယဖးဘၣ်နဃ့မ ယၤ အဆၢဒိၣ် ၉ အခါ, တၢ်ကဲထီၣ်ဒ်သိးယဘၣ်ဒိလၢလီဖျးယၤလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖိအံၤတမ့ၢ်ယသးပ့ၤနီၣ်အီၤကသ့လၢယတၢ် အိၣ်မူအပူၤလၢၤဘၣ်. ယကနိးကစုာ်ဘၣ်ယသး, မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤယၤတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤ ဘၣ်ဃးတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီးတၢ် ဘါထုကဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤယၤမုၢ်နံၤမုၢ်သီလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဖဲလါစဲးပထဲဘၢၣ် ၂၄ သီ, တချုး  တၢ်မၤလိစးထီၣ်ခံသီလီၤ. တၢတသီအလွံၢ်ပူတပူန့ၣ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီးမၤလိတၢ်ဝံၤ, လၢခံသီတသီအလွံၢ်ပူတပူန့ၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ နတၢ်ကမၣ်, ဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒီးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်နဃ့မယၤ အဆၢဒိၣ် ၉ န့ၣ်, စီၤနဃ့မယၤဘါထုကဖၣ်သကိး လၢပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံတဂီၤယသကိးတဂၤလၢသရိာ်, ကိးယၤဒီးသံကွၢ်ယၤဘၣ်ဃးဖိသၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသံကွၢ်အီၤဒ်သိးအကဘါထုကဖၣ်လၢယသကိးအခါ, အဝဲသူၣ်ခုသးခုဒီးပဘါထုကဖၣ်သကိးန့ၣ်လီၤ. ယအုၣ်ယသး ဘၣ်ဃးတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ, ဆူပှၤအါဂၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ, မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဒီးအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအသရၣ်သရၣ်မုၣ်အအိၣ်အခါ, အဝဲ သ့ၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးယၤဒီးပဘါထုကဖၣ်သကိး ဖဲ စဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ ၂၀၂၀ န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်, ယမၤလိဘၣ်လၢယမ့ၢ် တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤလၢအဟဲလၢလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်ယကထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်တိာ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယ​နီၢ်သးလၢအဃ့ထီ အကတီၢ် အံၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲဒီးယပလၢၢ်က့ၤဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ကိးမုၢ်နံၤအဝဲ သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤပှၤခီဖျိ အကလုၢ်ကထါဒ်သိးပကဘၣ်လဲၤဆူညါဒ်လဲၣ်ဖဲပလီၤမၢ်လၢပသးသမူအတၢ်လဲၤအပူၤလီၤ. တၢ်လီၤကမၢကမၣ်မ့ၢ် တၢ်နဲၣ်လိ လၢယွၤဟ့ၣ်နဃ့မယၤအပူၤကွံာ်အနံၣ်တဖၣ်အနံၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးယၤအခဲအံၤလီၤ. ယွၤအကလုၢ်ကထါ မူဝဲဒီးမၤတၢ်လီၤ. 

နီၢ်မ့ၤလ့န်
အီးကလဲၣ်, နူးဇံၣ်လဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲတၢ်ယီၤဃ့ထီကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ခဲလၢာ်ဃ့ထီဒီးဖျါဒ်တၢ်ကမဲထီၣ်, ဒိၣ်ထီၣ်, မူထီၣ်န့ၣ်ကဲထီၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်လီၤ. အမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဃ့ထီ လီၤဂာ်ဒ်န့ၣ်လၢပသးအပူၤ ဖဲပလဲၤခီဖျိဘၣ်နီၢ်သးအတၢ်ဃ့ထီဆၢကတီၢ်လၢပခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူလီၤ. တၢ်အံၤကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်ပှၤလၢ ပကဟ့ၣ်ကွံာ်အဃၣ်ဒီးပကပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယွၤအတၢ်တိာ်, အတၢ်ပညိၣ်လၢပဂီၢ်လီၤ. ပအိၣ်ဖဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ဂ့ၤ, နီၢ်သးတၢ်ယီၤဃ့ကတီၢ်ကဟဲတုၤအိၣ်ပှၤ တဘျီဘၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤတံၢ်ဝဲလီၤ. ပစံးဆၢက့ၤဒ်လဲၣ် ဒီး ပဃုမတၤလၢကမၤစၢၤပှၤ မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လီၤ. ပကဘၣ်စံးဆၢလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်အၢၣ်လီၤပတၢ်ဒဲးဘး ဒီး ပကဘၣ်ဃုယွၤသပှၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. ၃မိၤၡ့ ၂၆:၄ စံး, ‘‘ယကဟ့ၣ်လီၤသုလၢတၢ်စူၤလၢအဆၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကဟ့ၣ်အတၢ် အါထီၣ်ဒီးသ့ၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါန့ၣ်အတၤသၣ်.’’

တၢ်လီၢ်အကိၢ်ဖဲလဲၣ်တလီၢ်လၢနသးအလိၤ ဒီး တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်လၢတဘၣ်တၢ်ထဲၣ်အီၤဒံးလၢနသးသမူအပူၤ လိၣ်ဘၣ်လၢ ကသ့ၣ်ဖးကွံာ် ဒ်သိးကတူၢ်လိာ် တၢ်မူထီၣ်ဂဲၤထီၣ်အတၢ်စူၤလီၤလဲၣ်. 
တနွံအံၤအတီၢ်ပူၤ, မ့ၢ်နကဘျးစဲက့ၤလၢယွၤ လၢကျဲမနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. စံးဘျုးနၤလၢနအဲၣ်နဖိအံၤလၢ တၢ်အဲၣ် လၢတဆံးလီၤစှၤလီၤနီတခီၣ်အဃိလီၤ. ပအၢၣ်လီၤလၢပထးခိၣ် လၢထဲနၤတဂၤ ဟ့ၣ်ပှၤဂံၢ်ဘါဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဖဲပအိၣ်ဘၣ်လၢ ဆၢကတီၢ်တဖၣ်လၢတကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤလူလီၤဂၢ်လီၤနသးလၢနဖိအံၤအသးသမူအပူၤ ဃုာ်ဒီးလၢ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤ ဖဲပသးဃ့ထီဒီး ပသူပသးလၢနကလုၢ် အခါန့ၣ်တက့ၢ်. မၤစၢၤနဖိအံၤလၢကတီဒီးနၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ် ခဲလၢာ်အပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်. မၤစၢၤအီၤဒ်သိးမ်အသုတပျံၤတၢ်လၢကဟဲဆူညါတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်တခီ ကနာ်ဝဲလၢတၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်လၢနစုအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 46

HEARING GOD’S INSTRUCTION

Hebrews 4:12 – “For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.” (NIV)

I have been serving God as a Sunday school teacher for over a decade at Myanmar Christian Church in Auckland, New Zealand. I had up-and-down experiences involving the Church all these years. In 2020, I nearly gave up teaching Sunday School. I was overloaded by church duties, as I am a full-time early childhood education teacher with a family commitment. Consequently, I felt burned out. I was not even sure with my calling anymore. Instead of serving God with a joyful heart, I felt dry deep inside and I didn’t quite know what to do. I didn’t mention to anyone about my struggles, even to my husband and my fellow Sunday school team. Preparing Bible lessons on Saturdays and dragging my feet to church on Sundays became my boring weekend routine. Dealing with spiritual struggles, I felt that I would not be a blessing to others, especially for the Sunday school children. I read the Bible and prayed every day but nothing changed until I heard instructions from God. In September, 2020, I took the responsibility of preparing a curriculum for the Bible camp, organized by Children Bible Ministry (CBM), in Raglan. Two weeks before the camp, while I was reading the Bible, a thought came into my mind to fast and pray for the children before the camp. I couldn’t believe my mind because I never fasted and prayed in my life. First, I thought it must have been my crazy mind and I did not take it seriously, but I could not forget about it. The prompt to fast and pray was stuck in my mind. But the problem was that I didn’t know how to fast. While I was reading Nehemiah Chapter 9 one morning during my devotional routine, I felt like I got struck by lightning. I will never forget that moment in my life. I was shaking because God gave me instructions in detail on how to fast and pray. God gave me the exact date, 24th of the month (two days before the camp) — a quarter of the day to read and learn from the Bible and another quarter of the day to confess my sin, pray and worship the Lord. In Nehemiah chapter 9, Nehemiah prayed with others. The next morning, a friend, who is a prayer warrior from our church, called me about the camp. I asked her if she would like to pray with me and she was happy to do so. I gave a testimony about my experience before the church, parents and Sunday school teachers, and we prayed together on the 24th of September, 2020. Since then, I have learned that if I choose to follow the direction offered to me in the Scripture, I will discover the plan and purpose that God has for me. This life changing experience gave me the sparks that I lost for many months and God restored my soul. My spiritual drought season was over and I encountered the love of the Lord again. Our God is awesome. He guides me each day through His word and gives me directions whenever I get lost on my spiritual journey. What amazes me is that the instruction that God gave Nehemiah many years ago still applies for me today. Everything written in the Bible is alive and active because they are the Word of God.   

Naw May Lin
Auckland, New Zealand

REFLECT

In seasons of drought, everything seems dry and  impossible to grow and come alive on this earth. It is the same dryness that we feel in our hearts when we are in a season of spiritual drought in our Christian life that lures us to give up and leave God’s purpose and plan for us. Spiritual drought will inevitably grip our hearts from time to time no matter where we live or serve the Lord. In times like these, how we respond to unfavorable seasons of life and whom we seek for help matter. We must humbly respond with a repentant heart and earnestly seek God. Leviticus 26:4 says, “I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops and the trees their fruit.” 

Which hardened parts of your heart and unplowed grounds of your life need to break up to receive the rain of revival? How can you reconnect with God this week?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Thank you for your unwavering love for your children. We confess with our mouth that You alone can give us strength and guidance in the midst of unfavorable seasons in our lives. Please pour out Your spirit in your children’s lives as well as our churches whenever our souls are dry and thirsty for Your voice. Please bless Your children to be faithful to You in every season of their lives. Please help them not to fear the future, but to trust that You are in control of every situation in our lives. In Jesus’ Name I pray. Amen.