သးမံဖဲတၢ်အိၣ်ဒီးနၤ ~ Be Content With What You Have

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၆

သးမံဖဲတၢ်အိၣ်ဒီးနၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတန့ၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၀, ယဃ့းစက့လး ၃၁, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃, ကတိၤဒိ ၂၇:၂၃-၂၇, ကတိၤဒိ ၂၈:၁-၆

သုမၤတၢ်ဖံးတၢ်န့ၣ်, မ်အထူၣ်ဖျဲးဒီးတၢ်အဲၣ်ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤတက့ၢ်. ဖဲသုတၢ်အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်, သူၣ်မံသးမံဒီးအီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်စံးဝဲဒၣ် ယတညိကွံာ်နၤဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.”
ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃:၅

ဖဲ ၁၉၈၉ လါမာ်ၡး ၄ သီန့ၣ်ယဆီဟံၣ်ဆီဃီလီၤ. ယဝၤမၤတၢ်လၢပှၤကလုာ်အဂီၢ်ဒီးယ​နီၢ်ကစၢ်မၤကၠိသရၣ် အတၢ်မၤလီၤ. တမ့ၢ်လါလဲအကတီၢ် ဒီး အိၣ်ဒၣ်မုာ်သးမၤကလီအဃိ ပတၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ် ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ် အါမးလီၤ. ယအိၣ်ဒီးဟုးသးအခါ ယဝၤတအိၣ်ဘူးလၢယၤဘၣ်. ယအိၣ်ဖဲပှၢ်လၢ်ကျါထဲတဂၤလီၤ. ဖဲယကဘၣ်ဆံး စၢ်ဖိအခါဒီး ယအိၣ်ဖျဲၣ်ကီဒိၣ်မးအဃိ ဘၣ်လဲၤအိၣ်ဖျဲၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အိၣ်ယံၤဒီးယၤ လီၤ. အိၣ်ဖျဲၣ်ဝံၤ, ယနုၢ်ထံဒၣ်လဲာ်တထီၣ်ဘၣ်. ယဖိအိၣ်ထဲတလါအခါ အတၢ်နုၢ်ထံကိအိၣ်တ့ၢ်ထဲတစဲးအဃိ ယမဲာ်ထံလီၤဝဲလီၤ. ကအီၣ်ဟုသးတအိၣ်, ဖိတၢ်နုၢ်ထံတအိၣ်, မိၢ်ပၢ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဘူးတံၢ်တအိၣ်, ယသးလီၤဘှံးလီၤဘှါ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤတလဲၤသဒၣ်ယၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢယွၤအသးတတူာ်ဒံးအဃိ လၢခံကတၢၢ် ဆှၢလီၤယၤယပၢ်, ယဖါတံၢ်, ယဖိအပၢ်ဃုာ်ဒီး အဖိတၢ်နုၢ်ထံကူကူလၢလၢအဃိ ယစံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလီၤ.

ယတၢ်အုၣ်ယသးလၢခံတခါန့ၣ် ၁၉၉၇နံၣ် ဖဲယအိၣ်လၢဒဲကဝီၤအခါ ပှၤဆိကမိၣ်ယၤလၢယကျိၣ်စ့အိၣ်လီၤ. ယဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဃံးဃီၣ်ဒီၣ်သနာ်က့ ယတကွၢ်တၢ်ဆူယဖီခိၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီယကွၢ်တၢ်ဆူယဖီလာ်လီၤ. အခီပညီမ့ၢ် ယတထိၣ်သတြီၤယသးလၢပှၤဘၣ်ဘီၣ်ဘၣ်ညီန့ၢ်ယၤဘၣ်. ယကွၢ်လီၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲန့ၢ်ယၤ ဒီးယဂံၢ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဟဲတုၤဆူကီၢ်အမဲရကၤဒီးစးထီၣ်လၢယနုာ်လီၤမၤတၢ်လၢ ၂၀၁၀ န့ၣ်, ယတပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါလၢ ကျိၣ်စ့အဖီခိၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢယဘၣ်မၤန့ၣ်ယမၤအီၤဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးယၤဒီးယွၤမၤပှဲၤကွၢ်ထွဲက့ၤ ယၤဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိ အတၢ်လိၣ်တဖၣ်လီၤ. ယွၤစံးဝဲ ဖဲသုတၢ်အိၣ်န့ၣ်သူၣ်မံသးမံအီၤတက့ၢ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယတညိကွံာ်နၤဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်. အဝဲန့ၣ်အဃိ, ယွၤမၤပှဲၤယသူၣ်ယသးဒီး တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတၢ်အိၣ်မူပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အဲၣ်ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤထဲလဲၣ်န့ၣ် နကသ့ၣ်ညါအီၤဒ်လဲၣ်. နမ့ၢ်ခံကွၢ်စီၤကွၢ် နတၢ်ပာ်ကဖၢလၢ နသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ, နတၢ်သးစဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ပီးတၢ်လီ, နတၢ်မၤဘူၣ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ပှၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဃိ, မ့ၢ်နကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနဟ့ၣ်ယၤတၢ်သူၣ်မံသးမုာ် နဟ့ၣ်ယၤတၢ်စိကမီၤလၢ ယကဘၣ်အိၣ်မံသူၣ်မံ သးအဃိလီၤ. ယစံးဘျုးနၤလၢနတညိကွံာ်ယၤဘၣ်, နတလဲၤသဒၣ်ယၤအဃိလီၤ. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကပီၤထူ
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 16

BE CONTENT WITH WHAT YOU HAVE

Bible in a Year: Ezekiel 30, Ezekiel 31; Hebrews 13; Proverbs 27:23-27, Proverbs 28:1-6

“Be free from the love of money, content with such things as you have, for he has said, “I will in no way leave you, neither will I in any way forsake you.”  
Hebrews 13:5 WEB

I got married on March 4, 1989. My husband served our people and I worked as a school teacher. We did not have a salary; we were volunteers. There was no income, but plenty of challenges. When I was pregnant, my husband was away. I was alone in the jungle. The time came for me to give birth and I had complications so I was taken to Thailand. My family was not near me. After giving birth, my milk production was none. I ran out of formula after a month. Postpartum, no rice, no milk or formula, no family! I felt incapacitated. But, God did not abandon me. In His mercy, in the end He sent my father, my uncle, my husband, and formula. I am grateful.

I would like to give another testimony. In 1997, when I was living in a refugee camp, people thought I had money. I was going through a very tough and tight time, but learned not to envy those who were better-off. Instead, I looked down, meaning I compared my situation with those we were worse-off. I looked at them and counted my blessings. I came to America and since I started working in 2010, I have not relied on money. I do what I can and God fulfills the needs of my family. God told us to be content with the things we have, because He will not leave us nor forsake us. God meets my needs and I am content. 

Reflection

How would you know how free you are from the love of money? If you examine your heart in relation to how proud you are of your wealth or things of the world, or your giving to the church, or your help to the needy, what will you find? 

Prayer

Dear God, thank you for your gift of contentment and the power to stay content. I am grateful that you will never leave me nor forsake me. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Kapaw Htoo
Karen Baptist Church, Denver
Denver, Colorado